Bistand med årsaksutredning
Hendelsesforløp og årsaksforhold er ikke bare avgjørende for om en
uønsket hendelse kommer inn under forsikringens dekningsomfang,
men det kan også oppstå spørsmål om skaden er forvoldt ved grov
uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsforskrifter. I så fall vil
forsikringsselskapet kunne forlange avkortning helt opp til 100% i
oppgjøret.

Men lovverket stiller strenge krav til formalia og bevis før det kan
gjenomføres avkortning.

Forsikringsselskapets takstmann vil i denne sammenheng være en
partsrepresentant og kanskje ha begrenset innsikt.

Desverre er det også slik at ressursknapphet tilsier at selv
politietterforskning ofte forblir overfladisk og etterlater tvil.

Gjennom egne ressurser og et omfattende nettverk av teknisk
ekspertise kan vi hjelpe deg med å dokumentere hva som faktisk har
skjedd, og på den måten underlette saksbehandlingen.

Ønsker du bistand? Kontakt Torp Consult!