Naturskade
I forsikringssammenheng er naturskade definert i lov som skade på
brannforsikrede ting ved naturulykkene
storm, flom, stormflo, skred,
jordskjelv og vulkanutbrudd.
Andre skader som naturen gjør kommer
ikke inn under begrepet
naturskade. Skade på ting som ikke kan
brannforsikres omfattes av
Statens Naturskadefond.

De norske skadeforsikringsselskapene samarbeider om
naturskadeforsikring gjennom
Norsk Naturskadepool som utgir felles
vilkår for dekningen og setter premiesatsen. Alle brannforsikrede ting må
også være dekket mot naturskade.

Naturskader skal inspiseres av godkjent naturskadetakstmann.

Meld naturskader til forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold.

Ønsker du bistand? Kontakt Torp Consult!